Dla efektywnej gospodarki odpadami niezbędne jest zaangażowanie społeczności lokalnych. To mieszkańcy, podejmując trud segregacji, poprzez swój wkład w selektywną zbiórkę odpadów, pomagają chronić środowisko. Warto bowiem pamiętać, że im więcej i lepiej wysegregujemy odpadów, tym mniej z nich trafi na składowisko. A gdy odzyskane odpady surowcowe poddane zostaną procesom recyklingu, z powodzeniem pozwolą oszczędzić cenne zasoby naturalne. Bardzo ważna jest zatem świadomość Polaków, by wiedzieli, jaki sens ma selektywna zbiórka odpadów i jakie cele jej przyświecają. Pomocne w zrozumieniu tego, dlaczego i jak segregować odpady, są spoty przygotowane przez Ministerstwo Środowiska. Stąd też prezentujemy jeden z nich.