Informujemy, że Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach (MZGOK) podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) pre-umowę na dofinansowanie projektu zakładającego modernizację sortowni odpadów, będącej częścią regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Janczycach (gm. Baćkowice).

 

Pre-umowa została podpisana w ramach działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20014-2020 (RPOWŚ).

 

Objęty dofinansowaniem projekt przewiduje modernizację i rozbudowę linii technologicznej sortownia odpadów komunalnych. Ma to skutkować podniesieniem poziomu zautomatyzowania procesów odzysku frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu. Efektem modernizacji i rozbudowy ma być również umożliwienie efektywnego przetwarzania odpadów zbieranych w różnych systemach zbiórki, tj. zarówno jako odpady zmieszane, jak i odpady zbierane selektywne.

 

W ramach projektu instalacja w Janczycach ma zostać doposażona w system automatycznego wydzielania papieru ze strumienia pozostałego po automatycznym sortowaniu mieszaniny tworzyw sztucznych. Ma się to przyczynić do zwiększenia odzysku papieru nawet do poziomu 80% z frakcji 80-340 mm oraz redukcji kosztów jednostkowych sortowania papieru.

 

Instalacja ma również zyskać możliwość automatycznego rozdzielenie tworzyw 3D wydzielonych przez separator balistyczny z mieszaniny tworzyw sztucznych. To z kolei ma spowodować wzrost odzysku tworzyw sztucznych 3D oraz redukcji kosztów jednostkowych sortowania tego typu tworzyw.
Elementem projektu jest również doposażenie instalacji w automatyczne doczyszczanie folii PE, co przyczyni się m.in. do skrócenia czasu przetwarzania odpadów, redukcji kosztów jednostkowych sortowania odpadów oraz uzyskania jakości handlowej folii PE w procesie podstawowego sortowania.

 

Realizacja projektu ma również zaowocować możliwością automatycznego wydzielania, ze strumienia odpadów pozostałego po wydzieleniu mieszaniny tworzyw sztucznych i papieru, metali nieżelaznych. Przyczyni się to do redukcji kosztów jednostkowych sortowania metali nieżelaznych oraz wzrostu efektywności sortowania.

 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano także doposażenie instalacji w urządzenie do automatycznego rozrywania worków na odpady zmieszane i zbierane selektywnie.

 

Ostatnim elementem ma być rozbudowa bądź wymiana stacji sprężonego powietrza.

 

Koszt projektu oszacowano na niespełna 9 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne to niemal 5,9 mln zł, a wysokość dofinansowania ma wynieść ponad 5 mln zł.

 

Pre-umowa została podpisana 2 listopada br., a swe podpisy pod dokumentem złożyli Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Szczepaniki, członek Zarządu województwa świętokrzyskiego i Leszek Wołowiec, prezes Zarządu MZGOK.

 

Tytuł projektu, którego dotyczy podpisana pre-umowa brzmi „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.

 

fot. MZGOK