dofinansowanie-modernizacji-sortowni

Dofinansowanie na modernizację sortowni

Informujemy, że Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach (MZGOK) podpisał z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) pre-umowę na dofinansowanie projektu zakładającego modernizację sortowni odpadów, będącej częścią regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Janczycach (gm. Baćkowice).

 

Pre-umowa została podpisana w ramach działania 4.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20014-2020 (RPOWŚ).

 

Objęty dofinansowaniem projekt przewiduje modernizację i rozbudowę linii technologicznej sortownia odpadów komunalnych. Ma to skutkować podniesieniem poziomu zautomatyzowania procesów odzysku frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu. Efektem modernizacji i rozbudowy ma być również umożliwienie efektywnego przetwarzania odpadów zbieranych w różnych systemach zbiórki, tj. zarówno jako odpady zmieszane, jak i odpady zbierane selektywne.

 

W ramach projektu instalacja w Janczycach ma zostać doposażona w system automatycznego wydzielania papieru ze strumienia pozostałego po automatycznym sortowaniu mieszaniny tworzyw sztucznych. Ma się to przyczynić do zwiększenia odzysku papieru nawet do poziomu 80% z frakcji 80-340 mm oraz redukcji kosztów jednostkowych sortowania papieru.

 

Instalacja ma również zyskać możliwość automatycznego rozdzielenie tworzyw 3D wydzielonych przez separator balistyczny z mieszaniny tworzyw sztucznych. To z kolei ma spowodować wzrost odzysku tworzyw sztucznych 3D oraz redukcji kosztów jednostkowych sortowania tego typu tworzyw.
Elementem projektu jest również doposażenie instalacji w automatyczne doczyszczanie folii PE, co przyczyni się m.in. do skrócenia czasu przetwarzania odpadów, redukcji kosztów jednostkowych sortowania odpadów oraz uzyskania jakości handlowej folii PE w procesie podstawowego sortowania.

 

Realizacja projektu ma również zaowocować możliwością automatycznego wydzielania, ze strumienia odpadów pozostałego po wydzieleniu mieszaniny tworzyw sztucznych i papieru, metali nieżelaznych. Przyczyni się to do redukcji kosztów jednostkowych sortowania metali nieżelaznych oraz wzrostu efektywności sortowania.

 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano także doposażenie instalacji w urządzenie do automatycznego rozrywania worków na odpady zmieszane i zbierane selektywnie.

 

Ostatnim elementem ma być rozbudowa bądź wymiana stacji sprężonego powietrza.

 

Koszt projektu oszacowano na niespełna 9 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne to niemal 5,9 mln zł, a wysokość dofinansowania ma wynieść ponad 5 mln zł.

 

Pre-umowa została podpisana 2 listopada br., a swe podpisy pod dokumentem złożyli Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, Marek Szczepaniki, członek Zarządu województwa świętokrzyskiego i Leszek Wołowiec, prezes Zarządu MZGOK.

 

Tytuł projektu, którego dotyczy podpisana pre-umowa brzmi „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.

 

fot. MZGOK

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wznawia działalność, z zachowaniem określonych zasad sanitarnych.

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.