Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych, na dostawę wozu asenizacyjnego.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: miniportal.uzp.gov.pl.

Zamówienie obejmuje dostawę urządzenia fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2022 r. Więcej informacji, w tym ogłoszenie o przetargu i specyfikacja warunków zamówienia, dostępne są na stronie miniportal.uzp.gov.pl.