fundusze europejskie RPO

Projekt pn. „Doposażenie instalacji przetwarzania odpadów w urządzenie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych w MZGOK Sp. z o.o. w Janczycach” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami”, Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dz.U. 2019, poz. 2028) w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadziło obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnianiem bioodpadów.

W dniu 6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010), na podstawie której Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki dokonało zmian w prawie miejscowym. 28 czerwca 2019 r. został uchwalony nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku dla EZGDK, który wprowadził – zgodnie z nowelizacją Ustawy prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych w tym bioodpadów. Mieszkańcy, którzy nie posiadają kompostowników, są zobowiązani do ich selektywnego zbierania. Odpady mają być odbierane przez firmy świadczące usługę wywozu z częstotliwością jeden raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej i dwa razy w miesiącu dla zabudowy wielorodzinnej. Dodatkowo odpady biodegradowalne można dostarczać we własnym zakresie w dowolnym czasie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy ZUOK w Janczycach.

W związku z powyższym spodziewane jest zwiększenie ilości bioodpadów trafiających do Zakładu z terenu Związku. Odpady będą poddawane procesowi przetwarzania tlenowego na kompostowni. Po dostarczeniu odpadów i ich wyładunku zostaną z nich uformowane pryzmy, które następnie cyklicznie będą przerzucane. W dostarczanym strumieniu bioodpadów dużą część mogą stanowić gałęzie oraz konary drzew i krzewów. Jest to cenny materiał, który zapewnia strukturę i porowatość przetwarzanych odpadów oraz ułatwia zachodzące w czasie tego kompostowania procesy rozkładu tlenowego. Przed poddaniem takich odpadów kompostowaniu należy je odpowiednio rozdrobnić i w miarę możliwości wymieszać z resztą przetwarzanego materiału. Do tego celu można wykorzystać mobilny rozdrabniacz wstępny. Urządzenie takie umożliwia wstępne rozdrobnienie gałęzi i konarów, a dzięki dodatkowej funkcji domielenia otrzymanie materiału strukturalnego o odpowiedniej frakcji. Dodatkową zaletą takiego urządzenia jest napęd z silnika spalinowego, co daje możliwość dowolnej lokalizacji takiego rozdrabniacza. Zgodnie z wymaganiami BAT 37 (Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów) działania na odkrytej kompostowni powinny być prowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych – kierunek wiatru. Chodzi tu głównie o to, by różnego rodzaju procesy typu: przerzucanie, mieszanie, rozdrabnianie nie oddziaływały negatywnie zapachowo na mieszkającą w pobliżu ludność. Mobilność urządzenia daje większe możliwości takiego ustawienia maszyny, aby ograniczyć tę uciążliwość.

Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”

Umowa nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/17 „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka Odpadami” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 991 300,00 zł. Całkowite koszty kwalifikowane Projektu wynoszą 5 891 129,00 zł. Współfinansowanie UE do kwoty 5 007 459,65 zł, stanowiącej 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Wkład własny Beneficjenta 883 669,35 zł, stanowiący 15 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Koszty niekwalifikowane Projektu wynoszą 3 100 171,00 zł.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie poziomów recyklingu odpadów komunalnych.

Rezultatem wdrożenia planowanej inwestycji będzie zwiększenie odzysku frakcji odpadów wysortowanych i doczyszczonych – przygotowanych do przekazania do recyklingu:

 • wzrost odzysku papieru wydzielanego w oparciu o nowy separator optoelektroniczny;
 • wzrost odzysku tworzyw sztucznych w oparciu o dwa nowe separatory – separator optyczny PET, separator optyczny folii;
 • wzrost odzysku metali nieżelaznych (NE) w oparciu o nowy separator NE.

Zakres dostaw związany z rozbudową sortowni obejmie  następujące urządzenia:

 • rozrywarka worków o wydajności min. 12 t/godz.,
 • separator metali nieżelaznych,
 • separator optyczny PET,
 • separator optyczny papieru – 1 szt. o szer. roboczej 1400 mm,
 • separator optyczny folii (doczyszczanie),
 • rozbudowa/wymiana stacji kompresorów,
 • kompletny system przenośników, tj. przenośniki podające, przyspieszający do separatora optycznego, sortownicze i inne wg projektu,
 • urządzenia zasilająco-sterujące dla obszaru technologicznego nowowprowadzanych urządzeń,
 • wykonanie instalacji elektrycznej dla części technologicznej obejmującej nowe urządzenia bez doprowadzenia energii w wymagane miejsca na hali.
 • zakup wózka widłowego z osprzętem,
 • dostosowanie układu zasilania do docelowej mocy elektrycznej pobieranej przez instalację (np. wymiana transformatora, modernizacja układu pomiarowego, doprowadzenie zasilania w miejsca montażu urządzeń, szafy zasilające, przewody) wraz z rozbudową systemu monitoringu (tv przemysłowej) pod kątem kontroli procesu technologicznego.

Ponadto zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • opracowanie dokumentacji,
 • nadzór inwestorski,
 • promocję projektu

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 31.12.2019 r.

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wznawia działalność, z zachowaniem określonych zasad sanitarnych.

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.