fundusze europejskie RPO

 

9 kwietnia 2018 r. Marek Szczepanik, członek Zarządu województwa świętokrzyskiego oraz Leszek Wołowiec, prezes Zarządu Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach (MZGOK) podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.

 

Przedsięwzięcie zakłada modernizację sortowni odpadów, będącej częścią regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Janczycach.

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.2 „Gospodarka Odpadami” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Zaplanowana modernizacja i rozbudowa linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych ma przynieść w efekcie wzrost efektywności zagospodarowania odpadów pochodzących z różnych systemów zbiórki, czyli zbieranych zarówno jako odpady zmieszane, jak i odpady segregowane.
W ramach projektu instalacja w Janczycach ma zostać doposażona w system automatycznego wydzielania papieru ze strumienia pozostałego po automatycznym sortowaniu mieszaniny tworzyw sztucznych. Ma się to przyczynić do zwiększenia odzysku papieru nawet do poziomu 80% z frakcji 80-340 mm oraz redukcji kosztów jednostkowych sortowania papieru.

 

Według założeń przyjętych w projekcie, RIPOK w Janczycach ma również zyskać możliwość automatycznego rozdzielania tworzyw 3D, wydzielonych przez separator balistyczny z mieszaniny tworzyw sztucznych. To z kolei ma spowodować wzrost odzysku tworzyw sztucznych 3D oraz redukcję kosztów jednostkowych sortowania tego typu tworzyw.

 

Elementem dofinansowanego przedsięwzięcia jest także doposażenie instalacji w automatyczne doczyszczanie folii PE. W efekcie zastosowania tego rozwiązania ma dojść m.in. do skrócenia czasu przetwarzania odpadów, redukcji kosztów jednostkowych sortowania odpadów oraz uzyskania jakości handlowej folii PE w procesie podstawowego sortowania.

 

Realizacja inicjatywy podjętej przez MZGOK ma również zaowocować możliwością automatycznego wydzielania, ze strumienia odpadów papieru, metali nieżelaznych pozostałych po wydzieleniu mieszaniny tworzyw sztucznych.

 

W ramach projektu wykonany zostanie kompletny system przenośników (tj. przenośniki podające, przyspieszający do separatora optycznego, sortownicze i inne), zainstalowane zostaną także urządzenia zasilająco-sterujące dla obszaru technologicznego nowowprowadzanych urządzeń.

 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano także doposażenie instalacji w urządzenie do automatycznego rozrywania worków na odpady.

Ostatnim elementem ma być rozbudowa bądź wymiana stacji sprężonego powietrza. Przedsięwzięcie przewiduje także wykonanie instalacji elektrycznej dla części technologicznej obejmującej nowe urządzenia bez doprowadzenia energii w wymagane miejsca na hali.

 

Projekt przewiduje także zakup wózka widłowego z osprzętem, a także dostosowanie układu zasilania do docelowej mocy elektrycznej pobieranej przez instalację (np. wymiana transformatora, modernizacja układu pomiarowego, doprowadzenie zasilania w miejsca montażu urządzeń, szafy zasilające, przewody) wraz z rozbudową systemu monitoringu (tv przemysłowej) pod kątem kontroli procesu technologicznego.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 991 300,00 zł, a koszty kwalifikowane – 5 891 129,00 zł. Współfinansowanie unijne możliwe jest do kwoty 5 007 459,65 zł, stanowiącej 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Wkład własny Beneficjenta 883 669,35 zł, stanowiący 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Koszty niekwalifikowane Projektu wynoszą 3 100 171,00 zł.