gospodarka odpadami projekt dofinansowany

MZGOK z unijnym dofinansowaniem – umowa podpisana

fundusze europejskie RPO

 

9 kwietnia 2018 r. Marek Szczepanik, członek Zarządu województwa świętokrzyskiego oraz Leszek Wołowiec, prezes Zarządu Międzygminnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach (MZGOK) podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.

 

Przedsięwzięcie zakłada modernizację sortowni odpadów, będącej częścią regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w Janczycach.

 

Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.2 „Gospodarka Odpadami” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Zaplanowana modernizacja i rozbudowa linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych ma przynieść w efekcie wzrost efektywności zagospodarowania odpadów pochodzących z różnych systemów zbiórki, czyli zbieranych zarówno jako odpady zmieszane, jak i odpady segregowane.
W ramach projektu instalacja w Janczycach ma zostać doposażona w system automatycznego wydzielania papieru ze strumienia pozostałego po automatycznym sortowaniu mieszaniny tworzyw sztucznych. Ma się to przyczynić do zwiększenia odzysku papieru nawet do poziomu 80% z frakcji 80-340 mm oraz redukcji kosztów jednostkowych sortowania papieru.

 

Według założeń przyjętych w projekcie, RIPOK w Janczycach ma również zyskać możliwość automatycznego rozdzielania tworzyw 3D, wydzielonych przez separator balistyczny z mieszaniny tworzyw sztucznych. To z kolei ma spowodować wzrost odzysku tworzyw sztucznych 3D oraz redukcję kosztów jednostkowych sortowania tego typu tworzyw.

 

Elementem dofinansowanego przedsięwzięcia jest także doposażenie instalacji w automatyczne doczyszczanie folii PE. W efekcie zastosowania tego rozwiązania ma dojść m.in. do skrócenia czasu przetwarzania odpadów, redukcji kosztów jednostkowych sortowania odpadów oraz uzyskania jakości handlowej folii PE w procesie podstawowego sortowania.

 

Realizacja inicjatywy podjętej przez MZGOK ma również zaowocować możliwością automatycznego wydzielania, ze strumienia odpadów papieru, metali nieżelaznych pozostałych po wydzieleniu mieszaniny tworzyw sztucznych.

 

W ramach projektu wykonany zostanie kompletny system przenośników (tj. przenośniki podające, przyspieszający do separatora optycznego, sortownicze i inne), zainstalowane zostaną także urządzenia zasilająco-sterujące dla obszaru technologicznego nowowprowadzanych urządzeń.

 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano także doposażenie instalacji w urządzenie do automatycznego rozrywania worków na odpady.

Ostatnim elementem ma być rozbudowa bądź wymiana stacji sprężonego powietrza. Przedsięwzięcie przewiduje także wykonanie instalacji elektrycznej dla części technologicznej obejmującej nowe urządzenia bez doprowadzenia energii w wymagane miejsca na hali.

 

Projekt przewiduje także zakup wózka widłowego z osprzętem, a także dostosowanie układu zasilania do docelowej mocy elektrycznej pobieranej przez instalację (np. wymiana transformatora, modernizacja układu pomiarowego, doprowadzenie zasilania w miejsca montażu urządzeń, szafy zasilające, przewody) wraz z rozbudową systemu monitoringu (tv przemysłowej) pod kątem kontroli procesu technologicznego.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 991 300,00 zł, a koszty kwalifikowane – 5 891 129,00 zł. Współfinansowanie unijne możliwe jest do kwoty 5 007 459,65 zł, stanowiącej 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Wkład własny Beneficjenta 883 669,35 zł, stanowiący 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Koszty niekwalifikowane Projektu wynoszą 3 100 171,00 zł.

 

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wznawia działalność, z zachowaniem określonych zasad sanitarnych.

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.