O nas – MZGOK

Rzut z lotu ptaka na mzgok
 • ZARZĄD SPÓŁKI Leszek Wołowiec – Prezes Zarządu
 • RADA NADZORCZA Mirosław Krzyszczak, Elżbieta Gajewska, Irena Sochacka
 • ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW Krzysztof Tworek, Grzegorz Gajewski, Paweł Rędziak, Piotr Chojnacki, Paweł Dzioba

MZGOK

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o., zarejestrowany w maju 2013 roku, został powołany przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, który jest jedynym udziałowcem Spółki.
MZGOK zajmuje się szeroko pojętą gospodarką odpadami. Realizuje kompleksową usługę w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu samorządów należących do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki.
Spółka zarządza Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach (ZUOK), który posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Gospodarki Odpadami numer 1 Województwa Świętokrzyskiego. Obszar ten zamieszkuje około 150 tysięcy osób.

ZUOK

Rzut z lotu ptaka na mzgok

ZUOK - Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach

posiada status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Gospodarki Odpadami numer 1 Województwa Świętokrzyskiego. Obszar ten obejmuje około 150 tysięcy mieszkańców.
Na terenie zakładu znajdują się trzy instalacje służące do zagospodarowania odpadów:

 • instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów
 • kompostownia
 • kwatera składowania
Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów

służy do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Sortownia jest wyposażona w półautomatyczną linię o przepustowości 22 tys. ton odpadów na rok. Zakład odzyskuje surowce wtórne: papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale żelazne i nieżelazne.

Instalacja do stabilizacji odpadów biodegradowalnych
składa się z trzech modułów systemu Biodegma oraz placu dojrzewania o powierzchni 7 tys. m2. W instalacji tej kompostuje się odpady biodegradowalne zebrane selektywnie oraz frakcję biodegradowalną z instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów.
Składowisko
posiada dwie kwatery, o łącznej powierzchni 3,64 ha. Deponowane są tu odpady pochodzące z mechanicznego przetwarzania komunalnych odpadów zmieszanych, pozostałości z sortowania oraz inne odpady, które nie nadają się do odzysku.

Aktualnie trwa rozbudowa Zakładu, mająca na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów, a także zapewnienie gminom zrzeszonym w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki wymaganych poziomów recyklingu odpadów surowcowych oraz redukcję odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania.

Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnych obiektów: sortowni i kompostowni oraz wyposażenie tych instalacji w maszyny i sprzęt.

PSZOK

Rzut z lotu ptaka na mzgok

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunanych

zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach – Gmina Baćkowice. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Objęci mieszkańcy gmin:

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy gmin: Baćkowice, Bogoria, Dwikozy, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Opatów, Osiek, Sadowie i Samborzec oraz Zawichost mogą własnym transportem bezpłatnie* dostarczać (w ilościach określonych w regulaminie – plik pdf 400 kb) odpady.

Rodzaje odpadów:
 • odpady niebezpieczne np. oleje, opakowania po środkach ochrony roślin, pozostałości farb, lakierów i inne chemikalia,
 • popiół
 • odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe,
 • odpady ulegające biodegradacji i zielone,
 • zużyte opony,
 • pozostałe selektywnie wydzielone odpady niebędące opakowaniami z tworzyw sztucznych i szkła (wiadra, miski, folie rolnicze, szkło okienne),
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, okna, drzwi, grzejniki, duże przedmioty z metalu, ceramiki,
 • posegregowane surowce wtórne (szkło, papier, tworzywa sztuczne)
* Warunki bezpłatnego przyjęcia odpadów:

warunkiem bezpłatnego przyjęcia odpadów do PSZOK-u jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do biura Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do pobrania (pdf, 400 kB)