Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (MZGOK) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) na „dostawę”. Zamówienie prowadzone jest pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a składanie ofert następuje za pośrednictwem strony https://ezamowienia.gov.pl.

Oferty można składać w terminie do 8 listopada 2023 r. do godz. 10:00, a otwarcie ofert zaplanowano na ten sam dzień na godz. 11:00.

Szczegółowe informacje, w tym Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia są dostępne na stronie: ezamowienia.gov.pl.