Do 25 kwietnia br. Ministerstwo Środowiska czekać będzie na uwagi i wnioski do projektu Krajowego planu gospodarki odpadami z dnia 9 marca 2016 r. (projekt KPGO) przygotowanego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokument jakim jest projekt KPGO zawiera analizę stanu gospodarki odpadami w Polsce, prognozę zmian, a także cele oraz kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami, które powinny pozwolić na zrealizowanie wytycznych.

Uwagi i wnioski do dokumentu zgłaszać można w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres Ministerstwa Środowiska, ustnie do protokołu oraz przy użyciu środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

KPGO jest najważniejszym dokumentem planistycznym w zakresie gospodarki odpadami i pełni rolę nadrzędną wobec wojewódzkich planów. Jego ostateczne ustalenia będą zatem miały wpływ na system gospodarowania odpadami w poszczególnych regionach, w tym także w regionie, w którym działa nasz Zakład.

Więcej informacji tutaj