Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605), na „Dostawę oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”.

Oferty można składać w terminie do 24 listopada 2023 r. do godz. 9:00, a otwarcie ofert zaplanowano na ten sam dzień na godz. 9:30.

Szczegółowe informacje, w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia i Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dostępne są na stronie: ezamowienia.gov.pl.