Zapraszamy do składania ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12, pochodzących z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Zamawiający przewiduje miesięczny odbiór odpadów w ilości nie mniejszej niż 47 Mg i nie większej niż 100 Mg. Odpady oddawane do zagospodarowania będą zbelowane, a waga jednej beli wynosi ok. 0,5 Mg.

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wzór umowy
Odpowiedź na pytanie

Rozsztygnięcie – Przetarg unieważniony