Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie dostawy oleju napędowego do magazynu paliw na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

W dokumentach związanych z zamówieniem wskazano m.in., że przedmiotem zamówienia jest dostawa: 150 m3 oleju napędowego i 12 m3 oleju opałowego na potrzeby własne Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach. Zaopatrzenie w paliwa ma być realizowana sukcesywnie od podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

Zaznaczyć należy, że przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 poz. 1680 ze zm.) i wymogi określone w normach PN-EN 590:2013-12, PN-EN 228:2013-04.

Do oferty należy dołączyć wyniki badań oferowanego oleju napędowego wykonane przez niezależne laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, uprawnione do prowadzenia badań oleju. Wyniki badań muszą potwierdzać, że oferowany olej napędowy spełnia określone powyżej warunki minimalne.

Warto odnotować, że dostarczany olej powinien zawierać ilość biokomponentów nie większą niż określona w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U.2020.1233).

Więcej informacji na stronie ezamowienia.gov.pl