Baćkowice dnia 5.08.2016 r.

 

Międzygminny Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

27-552 Baćkowice

Janczyce 50

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do zapytania.

2) Odpady można obejrzeć w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych, Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, woj. Świętokrzyskie w dni robocze w godzinach 7-15.

 

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

od podpisania umowy do 31.12.2016 r.

  1. Sposób i termin złożenia oferty cenowej:

1) Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mzgok@onet.pl do godz. 13:00 do dnia 11.08.2016 r. Wykonawca przedstawia ofertę cenową poprzez przesłanie na wskazany adres formularza ofertowego oraz dokumentów wymaganych w pkt. 5. zapytania. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

 

  1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcą:

Pan Marcin Łaskawiec 500 031 424, e-mail: mzgok@onet.pl

  1. Wymagane dokumenty:

Składając ofertę wykonawca powinien wraz z nią złożyć:

1) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów przez Wykonawcę.

2) Aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów posiadane przez Wykonawcę.

3) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 zł (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa).

4) Formularz ofertowy zał. nr 3

 

  1. Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest 100% ceny.

 

Załączniki: