Zapraszamy do składania ofert – odbiór odpadów 19 12 12

Baćkowice dnia 5.08.2016 r.

 

Międzygminny Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

27-552 Baćkowice

Janczyce 50

 

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12”

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest odbiór i dalsze zagospodarowanie przez Wykonawcę, zgodnie z posiadanymi przez niego zezwoleniami w tym zakresie, partii odpadów o kodzie 19 12 12 z mechanicznego przesiewania zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do zapytania.

2) Odpady można obejrzeć w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych, Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, woj. Świętokrzyskie w dni robocze w godzinach 7-15.

 

  1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 

od podpisania umowy do 31.12.2016 r.

  1. Sposób i termin złożenia oferty cenowej:

1) Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres mzgok@onet.pl do godz. 13:00 do dnia 11.08.2016 r. Wykonawca przedstawia ofertę cenową poprzez przesłanie na wskazany adres formularza ofertowego oraz dokumentów wymaganych w pkt. 5. zapytania. Oferty niekompletne zostaną odrzucone.

 

  1. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcą:

Pan Marcin Łaskawiec 500 031 424, e-mail: mzgok@onet.pl

  1. Wymagane dokumenty:

Składając ofertę wykonawca powinien wraz z nią złożyć:

1) Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów przez Wykonawcę.

2) Aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów posiadane przez Wykonawcę.

3) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000 zł (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa).

4) Formularz ofertowy zał. nr 3

 

  1. Kryteria oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest 100% ceny.

 

Załączniki:

 

 

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 1 grudnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wznawia działalność, z zachowaniem określonych zasad sanitarnych.

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.