fundusze europejskie RPO

Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach”

Umowa nr RPSW.04.02.00-26-0001/17-00 o dofinansowanie Projektu nr RPSW.04.02.00-26-0001/17 „Modernizacja sortowni – części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 „Gospodarka Odpadami” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość Projektu wynosi 8 991 300,00 zł. Całkowite koszty kwalifikowane Projektu wynoszą 5 891 129,00 zł. Współfinansowanie UE do kwoty 5 007 459,65 zł, stanowiącej 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Wkład własny Beneficjenta 883 669,35 zł, stanowiący 15 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Koszty niekwalifikowane Projektu wynoszą 3 100 171,00 zł.

 

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie poziomów recyklingu odpadów komunalnych.

 

Rezultatem wdrożenia planowanej inwestycji będzie zwiększenie odzysku frakcji odpadów wysortowanych i doczyszczonych – przygotowanych do przekazania do recyklingu:

 • wzrost odzysku papieru wydzielanego w oparciu o nowy separator optoelektroniczny;
 • wzrost odzysku tworzyw sztucznych w oparciu o dwa nowe separatory – separator optyczny PET, separator optyczny folii;
 • wzrost odzysku metali nieżelaznych (NE) w oparciu o nowy separator NE.

 

Zakres dostaw związany z rozbudową sortowni obejmie  następujące urządzenia:

 • rozrywarka worków o wydajności min. 12 t/godz.,
 • separator metali nieżelaznych,
 • separator optyczny PET,
 • separator optyczny papieru – 1 szt. o szer. roboczej 1400 mm,
 • separator optyczny folii (doczyszczanie),
 • rozbudowa/wymiana stacji kompresorów,
 • kompletny system przenośników, tj. przenośniki podające, przyspieszający do separatora optycznego, sortownicze i inne wg projektu,
 • urządzenia zasilająco-sterujące dla obszaru technologicznego nowowprowadzanych urządzeń,
 • wykonanie instalacji elektrycznej dla części technologicznej obejmującej nowe urządzenia bez doprowadzenia energii w wymagane miejsca na hali.
 • zakup wózka widłowego z osprzętem,
 • dostosowanie układu zasilania do docelowej mocy elektrycznej pobieranej przez instalację (np. wymiana transformatora, modernizacja układu pomiarowego, doprowadzenie zasilania w miejsca montażu urządzeń, szafy zasilające, przewody) wraz z rozbudową systemu monitoringu (tv przemysłowej) pod kątem kontroli procesu technologicznego,

Ponadto zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • opracowanie dokumentacji,
 • nadzór inwestorski,
 • promocję projektu

Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 31.12.2019 r.

POPRAWNIE SEGREGUJ ODPADY!!!

Opakowania ze szkła wrzucaj tylko do zielonego worka.

Strona mzgok.com.pl korzysta z plików cookie (czytaj więcej w Polityce plików cookie). Użytkownik może sam określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Obowiązek informacyjny RODO

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) [w skrócie RODO] informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Janczyce 50, 27-552 Baćkowice, NIP 8631698913, REGON 260698163, KRS 0000462775.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla ul. Wapiennikowa 2 lok. 4, 25-112 Kielce lub drogą elektroniczną na email: iod@czi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• niezbędnego i prawidłowego wykonania usług wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (odbioru/przyjęcia odpadów stałych i ciekłych) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO
• wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
• wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a w szczególności dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji usługi.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas:

• realizacji usługi i rozliczeń po jej zakończeniu,
• wykonywania obowiązków prawnych
• w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM!

Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, większość spraw załatwiana będzie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa załatwiane będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Jednocześnie spółka informuje, że od dnia 23.04.2020 r. wznawia działanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zakład zaznacza również, że odpady komunalne z gospodarstw domowych i z nieruchomości niezamieszkałych będą odbierane bez zmian – zgodnie z harmonogramem.