Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Janczycach (MZGOK) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) na „dostawę” pn. „Zakup i dystrybucja energii elektrycznej”.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a składanie ofert następuje za pośrednictwem Miniportalu pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

Oferty można składać w terminie do 8 listopada 2023 r. do godz. 8:00, a otwarcie ofert zaplanowano na ten sam dzień na godz. 10:00.

Szczegółowe informacje, w tym Ogłoszenie i Specyfikacja Warunków Zamówienia są dostępne na stronie: ezamowienia.gov.pl.